Score Privacy Check

Wat betekent uw score?

0 tot 20%

Kennis over privacy en het veilig omgaan met persoonsgegevens in uw organisatie is laag.

De kans op incidenten in verband met door uw organisatie verwerkte persoonsgegevens is hiermee hoog. Het is van belang dat het bewustzijn in uw organisatie rondom de omgang met persoonsgegevens, in het bijzonder rondom medische gegevens, wordt verhoogd. Uw organisatie is nog niet klaar voor de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 aan uw organisatie stelt.

20 tot 60%

Binnen uw organisatie is enige kennis aanwezig over het feit dat mensen zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens.

Het bewustzijn binnen uw organisatie is echter nog niet zodanig dat medewerkers in alle gevallen weten hoe veilig om te gaan met persoonsgegevens. Het is van belang dat de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 aan uw organisatie stelt worden geborgd in verantwoord beleid dat gedragen en uitgevoerd wordt door de medewerkers binnen uw organisatie. Daarbij zullen goede afspraken moeten worden gemaakt met alle door uw organisatie ingeschakelde bewerkers en zal uw organisatie dit ook in dagelijkse praktijk moeten monitoren en evalueren.

Heeft u vragen over uw resultaat of bent u geïnteresseerd in een uitgebreide scan?

Neem contact met ons op.

> 60%

U bent goed op weg waar het gaat om kennis van de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 aan uw organisatie stelt.

Het is van groot belang dat ervoor wordt gezorgd dat de medewerkers in uw organisatie zich goed bewust zijn van het feit dat zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, in het bijzonder medische gegevens. Daarbij zullen goede afspraken moeten worden gemaakt met alle door uw organisatie ingeschakelde bewerkers en zal uw organisatie dit ook in dagelijkse praktijk moeten monitoren en evalueren.

Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam!

Workshop Privacy Awareness

Omgaan met persoonsgegevens

Hoe dient u om te gaan met persoonsgegevens in de zorg?

Gegevens over iemands gezondheid zijn ‘bijzonder privacygevoelig’ en daarom moet de beveiliging en verwerking hiervan extra zorgvuldig gebeuren.

Ook zijn veel medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van het feit dat hun werkzaamheden impact hebben op de privacy van patiënten. De privacy van patiënten zal hierdoor onvoldoende beschermd worden. We geven u daarom graag een aantal belangrijke tips en aandachtspunten om de awareness omtrent privacy van persoonsgegevens binnen uw organisatie te verhogen.

Zorgaanbieders moeten zich bij het verwerken van persoonsgegevens van patiënten aan strikte wet- en regelgeving houden en deze gegevens op passende wijze beveiligen. Voor u is het belangrijk te weten dat op 25 mei 2018 een nieuwe Europese verordening in werking treedt;  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het niet naleven van de nieuwe verordening volgen grote consequenties zoals hoge boetes en reputatieschade.

Voor meer informatie over de AVG kunt u onze helpdesk raadplegen.

Naar AVG Helpdesk

Rol Functionaris Gegevensbescherming

 AVG | de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn Europese zorgaanbieders, die op grote schaal bijzondere gegevens verwerken, verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Zodra de AVG van toepassing is (25 mei 2018), kan het zijn dat u als zorgaanbieder verplicht bent een FG aan te stellen (art. 37 van de AVG). Een FG is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Heeft u nog geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld? De Privacy Officers van Cure4 kunnen ook ingezet worden als een Functionaris Gegevensbescherming in uw organisatie. 

Lees hier meer over de eisen van een FG in uw organisatie.

Delen van informatie en datalekken

Met de intrede van de meldplicht datalekken per 1 januari 2016 bent u verplicht melding te maken van een datalek in uw beveiliging.

Uw organisatie dient voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen onder meer onbevoegde inzage, onbedoelde wijziging of vernietiging van gegevens. Zo voorkomt u dat uw organisatie wordt overvallen door een datalek en daarmee het risico op een aanwijzing of een boete van maximaal 800.000 euro!

Indien u de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde – de zogenaamde bewerker -, dient u erop toe te zien dat die derde eveneens de nodige passende maatregelen neemt. Met de bewerker dient u een goede bewerkersovereenkomst op te stellen.

Met een goede voorbereiding beveiligt u de gegevens van uw patiënten en cliënten én die van uw eigen organisatie. Voor tips en aandachtspunten kunt u onze factsheet raadplegen.

Lees hier meer over de Meldplicht Datalekken

Recente publicaties

Blog Privacy | Hoe krijg ik grip op Datalekken?

02 March 2018

Lees in dit artikel wat u kunt verwachten van de AVG en hoe u daadwerkelijk grip houdt op datalekken…

Tips Privacy | Wat u echt móet weten van de AVG

30 August 2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt al op 25 mei 2018 in werking. Maar nog stee…

©2018 Cure4 |

Werken bij Cure4 | Disclaimer | Privacy Statement | Over Cure4 | Aanmelden Nieuwsbrief
Contact