Grootste impact met Legal in de zorg

Gezondheidsrecht

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van zorg. Deze eisen worden vastgelegd in stelselwetten en specifieke zorgwetten en regelgeving. De veelheid en complexiteit hiervan veroorzaakt een behoorlijke impact op de organisatie van zorgprocessen en de bedrijfsvoering. Het brengt zelfs grote risico’s met zich mee als regelgeving niet adequaat en deskundig wordt geïmplementeerd en geborgd.

Wij merken dat er steeds meer behoefte is aan een specialistische juridische partner die ontwikkelingen rond de belangrijkste facetten van het gezondheidsrecht deskundig kan vertalen naar pragmatische oplossingen. Wij bieden de juiste expertise bij juridische vraagstukken rond onder meer privacy in de zorg gerelateerd aan het gezondheidsrecht. Omdat er bijvoorbeeld veel raakvlakken zijn tussen de AVG en de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst, merken wij dat zorginstellingen behoefte hebben aan deskundig juridisch advies op dit gebied. Ook met betrekking tot de implementatie en toepassing van andere wetgeving in de zorg.

Waarom Cure4 als partner?

 • Al ruim 10 jaar expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten

Cure4 helpt jouw zorgorganisatie bij:

 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)
 • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Stelselwetten Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
 • Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)
 • Wet Cliëntrechten bij elektronische gegevensuitwisseling
Contact opnemen

Stelselwetten en specifieke zorgwetten leggen de basis voor de zorg. Dit betekent dat je als zorgorganisatie te maken hebt verschillende bronnen van wet- en regelgeving en verschillende financieringsstromen. Wijzigingen hierin volgen elkaar steeds in hoger op. Dit heeft impact op de bedrijfsvoering en het brengt zelfs risico’s met zich mee als hier niet adequaat en deskundig wordt geïmplementeerd.

Onze deskundige adviseurs kunnen jouw organisatie helpen bij de implementatie en borging van regels en wetgeving rond bekostiging, financiering en verantwoording van zorg. Cure4 zorgt ervoor dat jouw organisatie goed voorbereid is op toekomstige veranderingen. Cure4 adviseert ondermeer op het gebied van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet.

Lees meer

Onze dienstverlening

Legal Consultancy

Wijzigingen in wet-en regelgeving in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Het is een uitdaging om de wijzigingen op een juiste manier te implementeren. Cure4 heeft deskundige legal consultants in huis die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij juridische vraagstukken rond de AVG, patiëntveiligheid, uitwisseling van medische gegevens en ICT-contracten en licenties.

Lees meer

Privacy Officers

Onze Privacy Officers sluiten gemakkelijk aan bij bestaande teams binnen jouw organisatie, bijvoorbeeld rondom security of kwaliteitsbeheersing om zo snel de risico’s te herkennen. We bieden Privacy Officers op flexibele basis deskundige ondersteuning bij bijvoorbeeld de implementatie van wet- en regelgeving of een datalek. Zo is het mogelijk de risicosituaties te beheersen.

Lees meer

Functionaris Gegevensbescherming

Vanuit de AVG is het aanstellen van een FG voor zorgaanbieders verplicht gesteld. Dit houdt in dat je als organisatie een privacy officer dient aan te stellen die onder andere de werkzaamheden en bevoegdheden van een FG moet uitvoeren. De FG die wij voor je kunnen inzetten ondersteunt en begeleidt bij de implementatie van de AVG.

Lees meer

Eerste Hulp Bij AVG | Het Verwerkingsregister

De AVG verplicht in sommige gevallen het bijhouden van een verwerkingsregister. In het verwerkingsregister staat omschreven welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt en waarvoor deze verwerking dient.

In deze e-Guide kun je antwoorden, tips en aandachtspunten verwachten omtrent de volgende dilemma’s:

 • Wanneer dien je als organisatie een register bij te houden?
 • Wanneer spreken we van een verwerking?
 • Wat hoort allemaal in een register te staan?
Download

Recente publicaties

Blog | Drie wijzigingen die jij moet weten inzake de Wgbo!

601

20 December 2019

Wij gaan in op de drie veranderingen die de aandacht vragen: het informeren van patiënten over beha…

Blog | De 5 belangrijkste wijzigingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans die jij moet weten!

324

28 October 2019

De vijf belangrijkste wijzigingen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die jij moet weten!

Blog Legal | Wat betekenen de strenge privacyregels in de zorg volgens minister Bruins?

350

16 October 2019

Uit een recente publicatie blijkt dat de strenge privacyregels zijn uitwerkingen hebben in de zorg. …

Opdrachtgevers

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact