Dossier | Materiële Controles

Een van de stakeholders binnen de zorg zijn de zorgverzekeraars. Enerzijds financieren zorgverzekeraars de door zorgaanbieders geleverde zorg. Anderzijds hebben zij een controlerende taak als het gaat om de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de geleverde zorg. Met name waar het gaat om die controlerende taak kan het zijn dat de werkzaamheden die zorgverzekeraars uitvoeren op gespannen voet staan met de bescherming van de privacy van patiënten.

Controles door verzekeraars

Met de uitvoering van materiële controle ’s controleren zorgverzekeraars de rechtmatigheid en doelmatigheid van geleverde zorg.

Het kan zijn dat zij in het kader van deze controlerende taak ook om inzage in dossiergegevens en medische gegevens verzoekt.  Zorgaanbieders en medische beroepsbeoefenaren zijn echter gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Inzage door zorgverzekeraars in gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen, dient dan ook in de wet te zijn geborgd en met de nodige waarborgen te zijn omgeven.

Ondanks het feit dat er een strikte procedure voor het opvragen van aanvullende informatie bij de zorgaanbieder geldt, komt het regelmatig voor dat tijdens materiële controles (on)bewust de privacy van patiënten wordt geschonden.

Zorgaanbieders ervaren in de praktijk vaak dat zij enerzijds ervoor moeten zorgen dat het medisch beroepsgeheim wordt gehandhaafd. Anderzijds voelen zij zich onder druk gezet om mee te werken met de zorgverzekeraar en de gevraagde informatie aanleveren, om zeker te stellen dat de geleverde zorg ook wordt vergoed.

Vragen die leven

  • Mag de zorgverzekeraar in dit geval medische informatie uit het patiëntendossier opvragen?


  • Ben ik verplicht om de gevraagde informatie op te leveren?


  • Moet ik de patiënt om toestemming vragen voor de aanlevering van informatie uit zijn dossier aan de zorgverzekeraar?


  • Op welke manier stel ik veilig informatie uit het patiëntendossier beschikbaar aan de zorgverzekeraar?


  • Wat doet de zorgverzekeraar met de aangeleverde informatie, hoe lang bewaart de zorgverzekeraar deze informatie?

Relevante ontwikkelingen

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. Deze wet breidt de toezichtmogelijkheden voor zorgverzekeraars op dit terrein uit.

Status : Het antwoord van de minister op het verslag van de vaste kamer commissie die dit wetsvoorstel behandelt laat nog even op zich wachten.

Wij ondersteunen u graag!

Heeft u vragen over de wijze waarop in uw organisatie zorgverzekeraars materiële controles uitvoert en informatie opvraagt in het kader van een detailcontrole?

Wij kijken graag samen met u of de zorgverzekeraar de juiste stappen heeft doorlopen bij de uitvoering van de materiële controle en of hij de ingezette middelen voldoende heeft gemotiveerd.

Bestaan hierover twijfels dan bieden wij u handvatten om met de zorgverzekeraar in gesprek te treden. De zorgaanbieder blijft altijd eindverantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van gegevens aan de zorgverzekeraar en wenst dit zorgvuldig en volgens de op hem rustende verplichtingen te voldoen.

Neem contact op


Recente publicaties

Blog Privacy | De zorg in top 3 met meeste datalekken 2016

03 April 2017

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat 5.000 meldingen van een datalek maar liefst 1.000 …

Blog Privacy | Gemeenten zo lek als een mandje?

03 April 2017

Wees zorgvuldig met uitwisseling van patiëntgegevens. Grote kans dat deze gelekt worden.

Tips Privacy | Hoe laat ik mijn organisatie privacy ademen?

03 April 2017

Bescherming van de privacy van patiënten, hoe zorg je daar nou voor? Wet- en regelgeving geeft een …

Eerste Hulp Bij Datalekken

Eerste Hulp Bij Datalekken

Met de intrede van de meldplicht datalekken per 1 januari 2016 bent u verplicht melding te maken van…

Hoe ga je om met het verzamelen en delen van persoonsgegevens in de zorg?

Lees onze tips en aandachtspunten

Expertise

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact